Visie


Onze missie is ‘het leveren van een creatieve en innovatieve bijdrage aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving met respect voor mens en natuur’.

Onze visie is gericht op de langere termijn:

Creatief, innovatief en multidisciplinair en gaan voor integrale oplossingen. Groot genoeg voor complexe, grote projecten maar ook oog voor maatwerk en detail. Beheersen van zorgen/risico’s van de opdrachtgever door een passend advies. Een dynamische en flexibele organisatie met een stimulerende werksfeer, ontplooiingsmogelijkheden en oog voor de sociale kant van arbeid.

Bereid de grenzen van het mogelijke te verkennen.

STABICOM adviseert haar projecten vanuit een brede visie op duurzaamheid:
Duurzaamheid moet in ontwerp-, realisatie- en gebruiksfase van gebouwen even vanzelfsprekend zijn als functionaliteit, veiligheid en kostenefficiency.

Duurzaam bouwen vraagt om een integraal ontwerpproces:

Hergebruik en upgrading van bestaande gebouwen verhogen de duurzaamheid van de gebouwde omgeving. Naarmate gebouwen steeds meer energie-neutraal of energie-leverend worden, zal onze focus zich meer richten op materiaalbesparing en gebruik van duurzame materialen. Door gebruik te maken van geavanceerde rekenmethoden en slim te ontwerpen is materiaalbesparing mogelijk, met lagere bouwkosten en een hogere duurzaamheid als gevolg. Duurzame gebouwen genereren op termijn opbrengsten door o.a. energiebesparing of -productie, hergebruik, restwaarde aan het eind van de levensduur, en een beter leefklimaat.

Door het nemen van initiatieven in duurzame ontwikkeling en innovatie, werken we gezamenlijk met onze klanten aan oplossingen voor een duurzamere samenleving; nu en in de toekomst.

Onze wereld bevindt zich in een overgangsfase. Geplaatst voor de enorme uitdagingen die zijn ontstaan door de schaarste aan energiebronnen, (bouw)afval overschot, klimaatverandering en andere issues, is er een dringende behoefte aan nieuwe denkpatronen, betere ideeën en duurzame oplossingen. Innovatie is de sleutel. De projecten van STABICOM dragen hierdoor baanbrekende oplossingen en technologieën in zich mee.

Transformatie door innovatie:

Om onze klanten de allerbeste diensten en duurzame oplossingen te kunnen blijven bieden, zijn succesvolle innovatie en nieuwe denkpatronen essentiële onderdelen van onze activiteiten. Onze ingenieurs zijn actief in het signaleren van nieuwe bouwtrends, nieuwe uitdagingen en technische verbeteringen, die we ontwikkelen tot veelbelovende kansen. Door gebruik te maken van onze technische kennis en netwerken zijn we in staat om kansen om te zetten in innovatieve toepassingen die een tastbare waardevolle verandering in de samenleving opleveren.

Innovatie is een gezamenlijk proces. STABICOM werkt samen met opdrachtgevers, partners, architecten, projectontwikkelaars, aannemers en vele andere organisaties aan de ontwikkeling en introductie van nieuwe manieren van denken en werken. Zo komen we tot een innovatieve aanpak en oplossing voor een duurzame samenleving, voor nu en in de toekomst.